Bezpečnosť a ochrana osobných údajov.

Úvod.

Spoločnosť GEMTECH, s.r.o. Vám ďakuje za návštevu našich stránok a za záujem o ponúkané produkty. Vieme ako sú pre Vás dôležité osobné údaje ktoré nám poskytujete, a preto berieme ochranu týchto informácií veľmi vážne. Nasledujúce kapitoly Vám poskytnú informácie o tom, akým spôsobom sú Vaše osobné údaje zhromažďované, spracovávané a použité a aké sú Vaše práva. V žiadnom prípade nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím stranám a osobám.

 

Čo sú osobné údaje.

Osobné údaje sú všetky informácie a identifikátory ktoré umožňujú identifikáciu osoby. Tie zahŕňajú okrem iného Vaše meno, priezvisko, bydlisko, e-mail a telefón.

 

Zber, spracovanie a použitie osobných údajov.

Všetky osobné údaje ktoré nám poskytnete pri vytváraní Vášho zákazníckeho účtu alebo počas objednávkového procesu, budú bezpečne uložené na našich serveroch. Spoločnosť GEMTECH, s.r.o., Kukučínova 494/32, 058 01 Poprad, IČO: 36712868 (ďalej len „predávajúci“) spracúva osobné údaje spotrebiteľa výlučne na plnenie svojich záväzkov voči spotrebiteľovi, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Osobné údaje kupujúceho nebudú bez jeho súhlasu poskytnuté inej osobe ako predávajúcemu s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou tovaru či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci zabezpečí ochranu osobných údajov proti zneužitiu a postupuje tak, aby kupujúci neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života kupujúceho.

Kupujúci resp. dotknutá osoba dobrovoľne poskytuje predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón), a to na účel ich využívania a ďalšieho spracúvania z dôvodu plnenia zmluvných povinností a výkonu obchodnej činnosti predávajúceho a marketingových aktivít a to na dobu, počas ktorej bude predávajúci vyvíjať svoju obchodnú činnosť. Tieto osobné údaje budú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“).

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho a to až do doby písomného vyjadrenia nesúhlasu s príslušným spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach predávajúceho www.gemtech.eu, alebo prostredníctvom kontaktného e-mailu: info@gemtech.eu.

Súhlas zanikne v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľom predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

 

Ako chránime Vaše osobné údaje.

Všetky osobné údaje ktoré nám poskytnete, sú chránené SSL šifrovaním a to už pri prenose na náš server kde sú bezpečne uložené. SSL šifrovanie (Secure Sockets Layer) je v súčasnej dobe najpokročilejšia a najviac používaná bezpečnostná technológia pre bezpečný prenos dát cez internet. Okrem toho vytvárame vhodné fyzické, elektronické, organizačné a technické opatrenia na tento účel, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu, prezradeniu, poškodeniu alebo strate osobných údajov.

 

Právo prístupu kupujúceho k osobným údajom.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu, vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu. Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho vysvetlenie alebo nápravu, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracúvané v rozpore so zákonom. V takom prípade má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho požadovať :

1) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2) v zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre zákazníka na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje zákazníka na základe súhlasu zákazník podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak zákazníkova povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi zákazníkovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos údajov.

Predávajúci je povinný kupujúcemu tieto informácie bez zbytočného odkladu oznámiť a to do 30 dní od písomného doručenia žiadosti. Predávajúci môže za opakované poskytnutie predmetných informácií požadovať od kupujúceho primeranú úhradu účelne vynaložených vecných nákladov, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 

Použitie „Cookies“.

Ako väčšina internetových obchodov používame cookies pre čo najjednoduchšie pridávanie položiek do nákupného košíka a správu objednávok pri prechádzaní našimi webovými stránkami. Cookies sú malé textové súbory vytvárané vo Vašom počítači pri prezeraní našich webových stránok. Cookies obsahujú len informácie, ktoré prenášame do Vášho počítača - nemôžu byť naprogramované, neobsahujú škodlivý malvér a nemožno ich použiť na získanie niektorých z vašich osobných údajov. Pri objednávkach tovaru na našich stránkach nám cookies pomáhajú pri identifikácii Vášho počítača a ukladaní IP adresy Vášho poskytovateľa internetových služieb.

Väčšina našich cookies sú tzv. „dočasné cookies“ ktoré trvajú len počas prechádzania našimi webovými stránkami, a ktoré budú vymazané z vášho počítača akonáhle sa okno prehliadača uzavrie. Takzvané „trvalé cookies“ nám umožňujú rozpoznať Váš počítač pri opätovnej návšteve našich webových stránok. Tento typ cookies tiež pomáha šetriť čas napríklad pri opakovaných objednávkach zadaním e-mailovej adresy a podobne.

Obchodný partneri predávajúceho môžu taktiež používať cookies. Avšak tieto súbory cookies tretích strán nie je možné použiť na zhromažďovanie akýchkoľvek osobných údajov kupujúcich, alebo identifikovať jednotlivých užívateľov internetových stránok. Navyše žiaden z našich obchodných partnerov a pridružených spoločností nemôžu umiestniť súbory cookies prostredníctvom našich webových stránok a zhromažďovať, spracovávať alebo využívať osobné údaje.

Ak nesúhlasíte s používaním cookies na našich webových stránkach, môžete si upraviť nastavenia prehliadača tak, aby cookies odmietal. Ak chcete tak urobiť, prejdite do ponuky „Nástroje/ Menu“ Vášho prehliadača a vyberte Nastavenia alebo Možnosti Internetu. Avšak odmietnutie cookies bude mať za následok niektoré funkčné aspekty na našich webových stránkach, ktoré už nebudete mať k dispozícii, ako napr. použitie nášho on-line nákupného košíka ktorý vyžaduje prítomnosť dočasných cookies.

 

Záverečné ustanovenia.

Spoločnosť GEMTECH, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto zásad o ochrane osobných údajov. Preto Vám odporúčame, aby ste pristupovali na túto lokalitu v pravidelných intervaloch a oboznámili sa s aktuálnym znením podmienok. Prístupom, prehliadaním alebo iným použitím našich webových stránok potvrdzujete, že ste čítali, porozumeli a súhlasíte so zásadami na ochranu osobných údajov v plnom rozsahu.


V Poprade, dňa 04.04.2016 GEMTECH, s.r.o.