Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti 
GEMTECH, s.r.o. platné od 1.2.2012

1. Všeobecné ustanovenia.

Predávajúci: GEMTECH, s.r.o., Kukučínova 494/32, 058 01 Poprad
IČO: 36712868, DIČ: 2022294362, IČ DPH: SK2022294362
zápis v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Oddiel: Sro, zložka č. 18098/P
Tel./Fax: 052 / 789 7891-3, e-mail: 
info@gemtech.eu http://www.gemtech.eu

Kupujúci: Registrovaný partner na stránke www.gemtech.eu ktorý prijíma obchodné podmienky 
predávajúceho.

Nákup tovaru u predávajúceho môžu uskutočniť iba registrované právnické a fyzické osoby za predpokladu
dodržania nižšie uvedených pravidiel. Registráciou a objednaním tovaru sa uzatvára obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. Registrácia kupujúceho.

Pred prvým nákupom je kupujúci povinný sa zaregistrovať u predávajúceho prostredníctvom kontaktného formulára a poskytnúť všetky požadované informácie potrebné pre vystavenie platného účtovného dokladu za predávaný tovar. Prístup k účtu kupujúceho a informáciám o objednávkach v rámci obchodného systému predávajúceho je chránený prístupovým menom a heslom, ktoré si zadá kupujúci pri prvej registrácii. Kupujúci sa zaväzuje že bude citlivo chrániť prihlasovacie údaje k svojmu účtu a neposkytne ich tretím osobám. V prípade straty alebo podozrenia zo zneužitia prihlasovacích údajov je kupujúci povinný upozorniť na danú skutočnosť predávajúceho, ktorý zabezpečí zablokovanie účtu kupujúceho a poskytne mu možnosť opätovnej registrácie.

 

Všetky uložené údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou spoločnosti zabezpečujúcej prepravu tovaru). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a kupujúci poskytuje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú.

3. Objednávka a cena tovaru.

Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému (ďalej len „e-shop“) na www.gemtech.eu alebo písomnou formou: e-mailom ( objednavky@gemtech.eu ) alebo faxom (052 / 789 789 3 alebo 02 / 446 325 59) podľa platného cenníka uverejneného na www stránke predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku a na e-shope môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho upozornenia. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom „Akcia“ alebo „Výpredaj“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo do konca akcie alebo vydania novej akcie. Zľavy a akciové ponuky nie je možné vzájomne kombinovať.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov alebo kurzového lístka.

 

Predávajúci poskytuje svojím stálym obchodným partnerom zľavu z platného cenníka podľa obratu za posledných 12 mesiacov a platobnej disciplíny. O výške zľavy je kupujúci informovaný prostredníctvom e-shopu alebo e-mailu uvedeného pri registrácii. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť dodávku tovaru kupujúcemu v prípade nesplnenia predošlých záväzkov alebo pri dlhodobom meškaní úhrad.

 

V cene tovaru je zahrnutý poplatok do recyklačného fondu. Predávajúci zabezpečuje zber a likvidáciu predávaného tovaru v rámci kolektívneho systému pre nakladanie s odpadom z elektronických zariadení.

 

Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail, fyzická a právnická osoba - podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH. Kupujúci musí jednoznačne špecifikovať druh a názov tovaru podľa platného cenníka predávajúceho, počet kusov, dátum vystavenia objednávky a požadovaný spôsob dopravy. Objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú.

 

4. Potvrdenie objednávky a dodanie tovaru.

 

Po prijatí objednávky predávajúci overí dostupnosť tovaru na sklade a vybavenie objednávky oznámi kupujúcemu prostredníctvom e-shopu alebo spätným e-mailom na adresu kupujúceho prípadne telefonicky. V prípade nedostupnosti tovaru bude informovať kupujúceho o tejto skutočnosti a oznámi mu najbližší možný termín dodania tovaru. Tovar objednaný v pracovné dni do 14:00 hodiny je expedovaný v deň objednania tovaru prepravnou spoločnosťou špecifikovanou kupujúcim. V opačnom prípade bude tovar odoslaný na nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. Kupujúci berie na vedomie predĺženie dodacej doby na vybrané druhy tovaru ak si to príprava, výroba alebo iné okolnosti vyžadujú.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť v prípade, ak:

- produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

- zmenila sa cena dodávateľa produktu alebo uvedená cena produktu bola chybná

O takejto skutočnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho ktorý má právo odstúpiť od zmluvy a objednávky.

 

K cene zasielaného tovaru sa pripočítava cena za prepravu a expedíciu tovaru podľa hmotnosti zásielky a druhu prepravnej spoločnosti. Pri dodaní tovaru na dobierku, sa účtuje príplatok 1% z fakturovanej ceny.

Pri objednávke tovaru nad 300,- € bez DPHje tovar expedovaný na náklady predávajúceho so štandardným doručením v priebehu nasledujúceho pracovného dňa s výnimkou prepravy akumulátorov a káblov. Ak kupujúci požaduje prednostné alebo sobotné doručenie zásielky, bude ku každej zásielke účtovaná štandardná cena za dopravu podľa hmotnosti zásielky a druhu prepravnej spoločnosti.

5. Prebranie tovaru a vlastnícke práva.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. V prípade neprevzatia zásielky je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady spojené s opätovným zaslaním tovaru na adresu kupujúceho. Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

 

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo predávajúceho.

 

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až po úplnej úhrade fakturovanej ceny za dodaný tovar. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako produkt predávajúceho. Bez úplného uhradenia kúpnej ceny nesmie kupujúci poskytnúť tovar tretím osobám.

 

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby v termíne splatnosti vystavenej faktúry. V prípade neuhradenia fakturovanej ceny kupujúcim má predávajúci nárok na úrok z omeškania z neuhradenej čiastky a uhradenie všetkých nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky podľa platných zákonov.

6. Stornovanie objednávky a vrátenie tovaru.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku a to iba v deň objednávky do 15:00 hod. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi taktiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu preukázateľnosti dokladu storna pre predávajúceho a kupujúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na adresu prevádzky predávajúceho, z ktorej bol tovar odoslaný a to na náklady a zodpovednosť kupujúceho. 

 

Adresy prevádzok predávajúceho pre vrátenie tovaru:

GEMTECH, s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, tel. 052 / 789 789 1

GEMTECH, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, tel. 02 / 446 325 57

 

Vrátený tovar nesmie byť poškodený, používaný a musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale. Spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí tovaru a pod.), ktoré dostal pri jeho kúpe. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúcehopredávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu, ktorú kupujúci uhradil, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späťV prípade porušenia uvedených podmienok má predávajúci právo odmietnuť vrátenie tovaru alebo požadovať uhradenie vzniknutých nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

 

V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 3% z celkovej fakturovanej ceny.

7. Záruka, servis a reklamácia tovaru.

Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záručnú dobu minimálne v trvaní 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru poskytuje predávajúci predĺženú záruku garantovanú výrobcom. Jedná sa produkty značiek:

SAMSUNG - záruka 36 mesiacov

 

Záručná doba začína plynúť dňom predaja tovaru. Na všetky dodávané výrobky poskytuje predávajúci bezplatný servis v rámci záručnej doby ako aj platený servis po skončení záručnej doby. Servisné podmienky a cena opravy sa riadia príslušnými servisnými podmienkami spoločnosti GEMTECH, s.r.o.

 

Ak sa počas záručnej doby prejaví na výrobku chyba spôsobujúca zníženú funkčnosť alebo jeho nefunkčnosť, bude pri splnení nasledujúcich podmienok poškodený výrobok (alebo jeho časť či diely) bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Záruka sa vzťahuje na prípadné chyby na výrobkoch vzniknuté pri primeranom používaní výrobku podľa návodu na obsluhu v rámci záručnej doby.

 

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a vyššou mocou.

 

V prípade doručenia poškodeného alebo nefunkčného tovaru, má kupujúci nárok na vrátenie peňazí alebo bezplatné zaslanie nového tovaru. V prípade vrátenia tovaru sa kupujúci riadi ustanovením bodu 6. o vrátení tovaru.

 

Reklamovať je možné len produkty zakúpené a zaplatené u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, podľa možnosti v originálnom balení, vrátane záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu spolu s vyplneným reklamačným protokolom zverejneným na stránke predávajúceho na adresu prevádzky predávajúceho.

 

Predávajúci vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, v zložitejších prípadoch najneskôr do 30 dní od začiatku reklamačného konania o čom bude kupujúceho informovať. V prípade oprávnenej reklamácie bude opravený alebo nový výrobok zaslaný kupujúcemu na náklady predávajúceho.

8. Záverečné ustanovenia

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

 

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.


V Poprade, dňa 1.2.2012 GEMTECH, s.r.o.